Vol 4, No 1,2 (2018)

Table of Contents

Articles

Sneha C. Pawar, Dr.J. S. Awati
PDF
Sudha Tak, Prof. Sandeep Gangane
PDF
Tamboli Simran, Mali Rutuja, Patil Supriya
PDF
Asmita Ashok Pakale, PratibhaTanaji Jadhav, PranaliDilip Jadhav
PDF
Ayonika Paul
PDF
Lekhashree K S, Ms Gayetri, Arathi R Shankar
PDF
Atish Peshattiwar, Sandeep Kakde, Kuldeep Pande, Vilas alagdeve, Abhinav Parkhi
PDF