Vol 3, No 1,2,3 (2018)

Table of Contents

Articles

Prof. Pravin K. Patil
PDF
N. Anuja
PDF
Prashant A Bansode, V. P. Datye
PDF
C. Subha, C. Santhiya
PDF
Prashant Kumar, Mr. Ashish Kumar
PDF
Prof. Pritika Holey, Prof. Swati Nibhorkar
PDF
Nair Shreya, Rishil Menon, Shefeena C. A., Emy Poulose, Vidya Jose
PDF
Mr K. Sunil Prakash
PDF
Thaman Bahadur Khadka
PDF
1-8
F. A. Al-Jumaily, A. Dabdab, A. N. Al-Jorany
PDF
9-12
Md. Jan - E - Alam, Md. Imam Hossain, Mr Faruk Patowary, Mr Masud Rana
PDF
13-17
Md. Jan - E - Alam, Md. Imam Hossain, Md. Iftakhar Ul Islam, Mr Masud Rana, Mr Faruk Patowary
PDF
18-21